Cộng Đồng Mạng

Tᴀ̀ɪ xᴇ̂́ ᴏ̂ ᴛᴏ̂ ʙɪ̣ đᴏ̂̉ ɴɢᴜʏᴇ̂ɴ xᴏ̂ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ʙᴀ̂̉ɴ ʟᴇ̂ɴ đᴀ̂̀ᴜ ᴋʜɪ ᴄᴏ̂́ ᴛɪ̀ɴʜ ʟᴀ́ɪ xᴇ “ɴɢᴀɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ” ɢɪᴜ̛̃ᴀ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ

Sᴀᴜ ᴋʜɪ ʜᴏ̂́ɴɢ ʜᴀ́ᴄʜ đᴏ̀ɪ đᴀ́ɴʜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ, đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ đᴀ̃ ʙɪ̣ “xᴜ̛̉” ʜᴏ̣̂ɪ đᴏ̂̀ɴɢ, ᴘʜᴀ̉ɪ ǫᴜʏ̀ sᴜ̣ᴘ xᴜᴏ̂́ɴɢ xɪɴ ᴛʜᴀ.

Tʜᴇᴏ ᴅɪᴇ̂̃ɴ ʙɪᴇ̂́ɴ đᴏᴀ̣ɴ ᴄʟɪᴘ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɢʜɪ ʟᴀ̣ɪ, ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ ᴏ̂ ᴛᴏ̂ ᴍᴀ̀ᴜ đᴇɴ ᴅɪ ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ᴠᴏ̛́ɪ ᴛᴏ̂́ᴄ đᴏ̣̂ ʀᴀ̂́ᴛ ᴄʜᴀ̣̂ᴍ, đᴀ́ɴʜ ᴠᴏ̃ɴɢ ɢɪᴜ̛̃ᴀ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ, ᴍᴀ̣̆ᴄ ᴋᴇ̣̂ ᴄᴀ́ᴄ xᴇ ᴘʜɪ́ᴀ sᴀᴜ ʟɪᴇ̂ɴ ᴛᴜ̣ᴄ ʙᴀ̂́ᴍ ᴄᴏ̀ɪ xɪɴ ᴠᴜ̛ᴏ̛̣ᴛ.

Qᴜ́ᴀ ʙᴜ̛̣ᴄ ᴛᴜ̛́ᴄ ᴋʜɪ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴄʜᴀ̣ʏ ᴛʜᴇᴏ ᴠᴏ̛́ɪ ᴛᴏ̂́ᴄ đᴏ̣̂ “ʀᴜ̀ᴀ ʙᴏ̀” ɢɪᴜ̛̃ᴀ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ᴛɪᴇ̂́ᴛ ɴᴀ̆́ɴɢ ɴᴏ́ɴɢ ᴛʀᴇ̂ɴ ǫᴜᴀ̃ɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴅᴀ̀ɪ, ᴛᴀ̀ɪ xᴇ̂́ xᴇ ᴛᴀ̉ɪ ᴘʜɪ́ᴀ sᴀᴜ đᴀ̃ ʙᴜ̛̣ᴄ ᴛᴜ̛́ᴄ ɴʜᴀ̉ʏ xᴜᴏ̂́ɴɢ, ᴛɪᴇ̂́ɴ đᴇ̂́ɴ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ xᴇ ᴍᴀ̀ᴜ đᴇɴ ᴠᴀ̀ ʏᴇ̂ᴜ ᴄᴀ̂̀ᴜ ᴛᴀ̀ɪ xᴇ̂́ ʙᴇ̂ɴ ᴛʀᴏɴɢ ʙᴜ̛ᴏ̛́ᴄ xᴜᴏ̂́ɴɢ xᴇ ɢɪᴀ̉ɪ ᴛʜɪ́ᴄʜ ᴠᴇ̂̀ ʜᴀ̀ɴʜ đᴏ̣̂ɴɢ ɴᴀ̀ʏ.

Cᴏ̂́ ᴛɪ̀ɴʜ đᴀ́ɴʜ ᴠᴏ̃ɴɢ, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄʜᴏ xᴇ sᴀᴜ ᴠᴜ̛ᴏ̛̣ᴛ, ᴛᴀ̀ɪ xᴇ̂́ ᴏ̂ ᴛᴏ̂ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴄᴀ́ɪ ᴋᴇ̂́ᴛ đᴀ̆́ɴɢ

Tᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ ᴛʜᴀʏ ᴠɪ̀ ɴʜᴀ̣̂ɴ ʟᴏ̂̃ɪ sᴀɪ, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴋʜɪᴇ̂̉ɴ ᴏ̂ ᴛᴏ̂ đᴇɴ đᴀ̃ ᴄᴏ́ ᴛʜᴀ́ɪ đᴏ̣̂ ʜᴏ̂́ɴɢ ʜᴀ́ᴄʜ, ʟᴀᴏ ᴠᴀ̀ᴏ đᴀ́ɴʜ ᴛᴀ̀ɪ xᴇ̂́ xᴇ ᴛᴀ̉ɪ. Lᴜ́ᴄ ɴᴀ̀ʏ, ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪᴇ̂ɴ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴄʜɪ̣ᴜ ᴀ̉ɴʜ ʜᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ ᴠɪ̀ ᴄᴀ́ᴄʜ ʟᴀ́ɪ xᴇ ɴɢᴀɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄᴜ̉ᴀ ᴏ̂ ᴛᴏ̂ đᴇɴ ᴠᴀ̀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ xᴜɴɢ ǫᴜᴀɴʜ ᴄᴜ̃ɴɢ đᴀ̃ ʟᴀᴏ ᴠᴀ̀ᴏ ᴅᴀ̣ʏ ᴄʜᴏ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɴᴀ̀ʏ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʙᴀ̀ɪ ʜᴏ̣ᴄ.

Nʜᴀ̣̂ɴ ᴛʜᴀ̂́ʏ ʙɪ̣ đᴀ́ɴʜ ʜᴏ̣̂ɪ đᴏ̂̀ɴɢ, đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ sᴏ̛̣ ʜᴀ̃ɪ ᴄʜᴀ̣ʏ xᴜᴏ̂́ɴɢ ʀᴜᴏ̣̂ɴɢ ʙᴇ̂ɴ ᴄᴀ̣ɴʜ ɴʜᴀ̆̀ᴍ ᴛʜᴏᴀ́ᴛ ᴛʜᴀ̂ɴ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴠᴀ̂̃ɴ ʙɪ̣ đᴜᴏ̂̉ɪ ᴛʜᴇᴏ, ʙᴀ̆́ᴛ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ.

Tᴀ̀ɪ xᴇ̂́ ᴏ̂ ᴛᴏ̂ ʙɪ̣ đᴏ̂̉ ɴɢᴜʏᴇ̂ɴ xᴏ̂ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ʙᴀ̂̉ɴ ʟᴇ̂ɴ đᴀ̂̀ᴜ ᴋʜɪ ᴄᴏ̂́ ᴛɪ̀ɴʜ ʟᴀ́ɪ xᴇ ɴɢᴀɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɢɪᴜ̛̃ᴀ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ – Ảɴʜ 2.
Sᴀᴜ ᴋʜɪ ʙᴏ̉ ᴛʀᴏ̂́ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴀ̀ɴʜ, đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ǫᴜʏ̀ sᴜ̣ᴘ xᴜᴏ̂́ɴɢ xɪɴ ᴛʜᴀ

Sᴀᴜ ᴋʜɪ ʟᴏ̂ɪ ʟᴇ̂ɴ ᴛʀᴇ̂ɴ, ᴛᴀ̀ɪ xᴇ̂́ ᴏ̂ ᴛᴏ̂ đᴀ̃ ǫᴜʏ̀ sᴜ̣ᴘ xᴜᴏ̂́ɴɢ xɪɴ ʟᴏ̂̃ɪ, ʜᴜ̛́ᴀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛᴀ́ɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ: “Eᴍ ᴠᴀɴ ᴄᴀ́ᴄ ᴀɴʜ, ᴇᴍ xɪɴ ᴄᴀ́ᴄ ᴀɴʜ. Sᴀᴜ ᴇᴍ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴅᴀ́ᴍ ᴛʜᴇ̂́ ɴᴜ̛̃ᴀ”.

Mᴀ̣̆ᴄ ᴅᴜ̀ đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ đᴀ̃ ɴʜᴀ̣̂ɴ ʟᴏ̂̃ɪ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴛᴀ̀ɪ xᴇ̂́ xᴇ ᴛᴀ̉ɪ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛᴜ̣ᴄ ᴍᴀ̆́ɴɢ ᴄʜᴜ̛̉ɪ: “Sᴀᴜ ᴍᴀ̀ʏ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂́ ɴᴜ̛̃ᴀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ? Tᴀᴏ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴅᴀ̣ʏ ᴄʜᴏ ᴍᴀ̀ʏ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʙᴀ̀ɪ ʜᴏ̣ᴄ” Nᴏ́ɪ xᴏɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɴᴀ̀ʏ ᴄʜᴀ̣ʏ sᴀɴɢ ʙᴇ̂ɴ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ, ʟᴀ̂́ʏ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ xᴏ̂ đᴜ̛̣ɴɢ đᴀ̂̀ʏ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ʙᴀ̂̉ɴ đᴏ̂̉ ᴛʜᴀ̆̉ɴɢ ʟᴇ̂ɴ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʟᴀ́ɪ ᴏ̂ ᴛᴏ̂ đᴇɴ.

Tᴀ̀ɪ xᴇ̂́ ᴏ̂ ᴛᴏ̂ ʙɪ̣ đᴏ̂̉ ɴɢᴜʏᴇ̂ɴ xᴏ̂ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ʙᴀ̂̉ɴ ʟᴇ̂ɴ đᴀ̂̀ᴜ ᴋʜɪ ᴄᴏ̂́ ᴛɪ̀ɴʜ ʟᴀ́ɪ xᴇ ɴɢᴀɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɢɪᴜ̛̃ᴀ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ – Ảɴʜ 3.
Tᴀ̀ɪ xᴇ̂́ ᴏ̂ ᴛᴏ̂ ʙɪ̣ đᴏ̂̉ ɴɢᴜʏᴇ̂ɴ ᴍᴏ̣̂ᴛ xᴏ̂ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ʙᴀ̂̉ɴ ʟᴇ̂ɴ đᴀ̂̀ᴜ

Đᴏᴀ̣ɴ ᴄʟɪᴘ đᴀɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄʜɪᴀ sᴇ̉ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴄᴀ́ᴄ ᴅɪᴇ̂̃ɴ đᴀ̀ɴ ᴠᴇ̂̀ ɢɪᴀᴏ ᴛʜᴏ̂ɴɢ, ɴʜᴀ̣̂ɴ ʟᴀ̣ɪ ᴠᴇ̂̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɪ́ᴛ ʏ́ ᴋɪᴇ̂́ɴ ᴛʀᴀ́ɪ ᴄʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴛᴜ̛̀ ᴄᴜ̛ ᴅᴀ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ. Nʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄʜᴏ ʀᴀ̆̀ɴɢ ᴍᴀ̣̆ᴄ ᴅᴜ̀ ʙᴜ̛́ᴄ xᴜ́ᴄ ᴠᴏ̛́ɪ ʜᴀ̀ɴʜ đᴏ̣̂ɴɢ ʟᴀ́ɪ xᴇ ᴄᴜ̉ᴀ ᴛᴀ̀ɪ xᴇ̂́ ᴏ̂ ᴛᴏ̂ ɴʜᴜ̛ɴɢ sᴜ̛̣ ᴛʀᴜ̛̀ɴɢ ᴘʜᴀ̣ᴛ ɴʜᴜ̛ ᴠᴀ̣̂ʏ ʟᴀ̀ ǫᴜᴀ́ ɴᴀ̣̆ɴɢ ɴᴇ̂̀.

Dɪᴇ̣̂ᴜ Tʜᴜ̀ʏ

Related Articles

Back to top button