Cộng Đồng Mạng

Cᴏ̂ ɢᴀ́ɪ ᴍᴜᴏ̂́ɴ ᴛɪ̀ᴍ ʙᴀ̣ɴ ᴛʀᴀɪ “đᴏ̂̉ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴠᴀ̀ᴏ ᴍɪ̀ɴʜ”: Cʜɪ̉ ᴄᴀ̂̀ɴ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʏᴇ̂ᴜ sᴀ̆̃ɴ sᴀ̀ɴɢ ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ᴋʜᴏᴀ̉ɴ 500 ɴɢʜɪ̀ɴ, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴀ̂̀ɴ đᴀ̣ɪ ɢɪᴀ

Đᴏᴀɴ Mɪɴʜ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ, ᴄᴏ́ ʀᴀ̂́ᴛ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɪᴄᴋ ꜰᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ đᴀ̃ ɢᴜ̛̉ɪ ᴛɪɴ ɴʜᴀ̆́ɴ ᴄʜᴜ̛̉ɪ ʙᴏ̛́ɪ, ʜᴀ̆ᴍ ᴅᴏ̣ᴀ ᴄᴏ̂, ᴛʜᴀ̣̂ᴍ ᴄʜɪ́ ɢᴏ̣ɪ đɪᴇ̣̂ɴ xᴜ́ᴄ ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴄᴏ̂ ᴠᴀ̀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛʜᴀ̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴏ̂.

Mᴏ̛́ɪ đᴀ̂ʏ, ɴᴜ̛̃ ᴄʜɪ́ɴʜ ᴛʀᴏɴɢ sʜᴏᴜ̛ “ɢʜᴇ́ᴘ đᴏ̂ɪ ᴛʜᴀ̂̀ɴ ᴛᴏ̂́ᴄ” – Tʀᴀ̂̀ɴ Nɢᴏ̣ᴄ Đᴏᴀɴ Mɪɴʜ (26 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ), đᴀ̃ ɴʜᴀ̣̂ɴ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ sᴜ̛̣ ǫᴜᴀɴ ᴛᴀ̂ᴍ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴏ̣̂ɴɢ đᴏ̂̀ɴɢ ᴍᴀ̣ɴɢ ᴋʜɪ ᴄᴏ́ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴘʜᴀ́ᴛ ɴɢᴏ̂ɴ ɢᴀ̂ʏ ᴛʀᴀɴʜ ᴄᴀ̃ɪ. Cᴜ̣ ᴛʜᴇ̂̉, ᴄᴏ̂ ᴄʜᴏ ʀᴀ̆̀ɴɢ đᴇ̣ᴘ ᴛʀᴀɪ ʟᴀ̀ ᴛɪᴇ̂ᴜ ᴄʜɪ́ đᴀ̂̀ᴜ ᴛɪᴇ̂ɴ ᴛʀᴏɴɢ ǫᴜᴀ́ ᴛʀɪ̀ɴʜ đɪ ᴛɪ̀ᴍ “ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴᴜ̛̉ᴀ” ᴄᴜ̉ᴀ đᴏ̛̀ɪ ᴍɪ̀ɴʜ. Nɢᴏᴀ̀ɪ ʀᴀ, ᴛɪᴇ̂ᴜ ᴄʜɪ́ ᴛʜᴜ̛́ ʜᴀɪ ʟᴀ̀ ʙᴀ̣ɴ ᴛʀᴀɪ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴄʜᴜ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ʙᴀ̣ᴄ ᴄʜᴏ ᴄᴏ̂ đᴇ̂̉ ᴄᴏ̂ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ᴍᴜᴀ sᴀ̆́ᴍ, đᴀ̂̀ᴜ ᴛᴜ̛.

Qᴜᴀɴ đɪᴇ̂̉ᴍ ᴄᴜ̉ᴀ Đᴏᴀɴ Mɪɴʜ đᴀ̃ ɴᴏ̂̉ ʀᴀ ᴛʀᴀɴʜ ᴄᴀ̃ɪ ᴛʀᴀ́ɪ ᴄʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴄᴀ́ᴄ ᴅɪᴇ̂̃ɴ đᴀ̀ɴ. Cʜᴜ́ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ đᴀ̃ ʟɪᴇ̂ɴ ʜᴇ̣̂ ᴠᴏ̛́ɪ Đᴏᴀɴ Mɪɴʜ đᴇ̂̉ ʟᴀ̀ᴍ ʀᴏ̃ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ǫᴜᴀɴ đɪᴇ̂̉ᴍ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴏ̂ ɢᴀ́ɪ ᴛʀᴏɴɢ sʜᴏᴡ ʜᴇ̣ɴ ʜᴏ̀ ɴᴀ̀ʏ.

Cô gái muốn tìm bạn trai đổ tiền vào mình: Chỉ cần người yêu sẵn sàng chuyển khoản 500 nghìn, không cần đại gia - Ảnh 1.
Tʀᴀ̂̀ɴ Nɢᴏ̣ᴄ Đᴏᴀɴ Mɪɴʜ ᴛʀᴏɴɢ sʜᴏᴡ ʜᴇ̣ɴ ʜᴏ̀ Gʜᴇ́ᴘ đᴏ̂ɪ ᴛʜᴀ̂̀ɴ ᴛᴏ̂́ᴄ

Cᴏ̂ ɢᴀ́ɪ ᴛʀᴇ̉ 26 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ, sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴄʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛʀɪ̀ɴʜ ʟᴇ̂ɴ sᴏ́ɴɢ, ᴄᴏ̂ ᴄᴏ́ đᴏ̣ᴄ ᴄᴀ́ᴄ ʙɪ̀ɴʜ ʟᴜᴀ̣̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴜ̛ ᴅᴀ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ. Tʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ʏ́ ᴋɪᴇ̂́ɴ ɢᴏ́ᴘ ʏ́ ɴᴀ̀ʏ, Đᴏᴀɴ Mɪɴʜ ᴄʜᴏ ʀᴀ̆̀ɴɢ ᴄᴏ̂ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴇ̂̉ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ sᴏᴀ́ᴛ ᴄᴀ́ᴄ ʙɪ̀ɴʜ ʟᴜᴀ̣̂ɴ ᴛɪᴇ̂ᴜ ᴄᴜ̛̣ᴄ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍᴏ̣ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ. Sᴏɴɢ ᴄᴏ́ ʀᴀ̂́ᴛ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɪᴄᴋ ꜰᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ đᴀ̃ ɢᴜ̛̉ɪ ᴛɪɴ ɴʜᴀ̆́ɴ ᴄʜᴜ̛̉ɪ ʙᴏ̛́ɪ, ʜᴀ̆ᴍ ᴅᴏ̣ᴀ ᴄᴏ̂, ᴛʜᴀ̣̂ᴍ ᴄʜɪ́ ɢᴏ̣ɪ đɪᴇ̣̂ɴ xᴜ́ᴄ ᴘʜᴀ̣ᴍ.

“Mɪ̀ɴʜ ᴄᴏ́ ᴘᴜʙʟɪᴄ sᴏ̂́ đɪᴇ̣̂ɴ ᴛʜᴏᴀ̣ɪ ᴘʜᴜ̣ᴄ ᴠᴜ̣ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʜɪᴇ̂̉ᴜ sᴀᴏ ʙɪ̣ ᴍᴏ̣ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɢᴏ̣ɪ ǫᴜᴀ̂́ʏ ʀᴏ̂́ɪ. Bᴀ̣ɴ ʙᴇ̀ ᴍɪ̀ɴʜ ʜɪᴇ̂̉ᴜ ᴍɪ̀ɴʜ, ᴄᴏ́ ᴠᴀ̀ᴏ ʙɪ̀ɴʜ ʟᴜᴀ̣̂ɴ ᴀɴ ᴜ̉ɪ ᴛʀᴇ̂ɴ ꜰᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ ᴄᴜ̃ɴɢ ʙɪ̣ ᴄʜᴜ̛̉ɪ ᴠᴀ̀ sᴘᴀᴍ. Cʜɪ̣ ɢᴀ́ɪ ᴍɪ̀ɴʜ ʙᴇ̂ɴ Úᴄ ᴄᴜ̃ɴɢ ʙɪ̣ ᴄᴏ̣̂ɴɢ đᴏ̂̀ɴɢ ᴍᴀ̣ɴɢ ɴʜᴀ̆́ɴ ᴛɪɴ ɴᴏ́ɪ. Nᴏ́ɪ ᴄʜᴜɴɢ ᴍɪ̀ɴʜ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ sᴏᴀ́ᴛ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄᴀ̉ᴍ xᴜ́ᴄ. Nʜᴜ̛ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɴᴇ̂ɴ ʙᴏᴅʏsʜᴀᴍɪɴɢ, ᴍɪᴇ̣̂ᴛ ᴛʜɪ̣ ᴠᴀ̀ ʟᴀ̀ᴍ ᴘʜɪᴇ̂̀ɴ ᴛᴏ̛́ɪ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ sᴏ̂́ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ ɴᴜ̛̃ᴀ”.

Bᴀ̣ɴ ᴛʀᴀɪ ᴄᴜ̃ ᴄᴜ̉ᴀ Đᴏᴀɴ Mɪɴʜ đᴇ̂̀ᴜ ʀᴀ̂́ᴛ ʜᴀ̀ᴏ ᴘʜᴏ́ɴɢ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄᴏ̂ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ʙᴀ̣ᴄ

Xᴜɴɢ ǫᴜᴀɴʜ ᴅɪᴇ̂̃ɴ ʙɪᴇ̂́ɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴄʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛʀɪ̀ɴʜ, Đᴏᴀɴ Mɪɴʜ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴋʜᴀ̆̉ɴɢ đɪ̣ɴʜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ʙᴀ̂́ᴛ ᴋʏ̀ sᴜ̛̣ ᴅᴀ̀ɴ xᴇ̂́ᴘ ɴᴀ̀ᴏ đᴇ̂̉ ɴᴏ̂̉ɪ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ, ᴄʜɪᴇ̂ᴜ ᴛʀᴏ̀ ᴄᴀ̂ᴜ ᴠɪᴇᴡ. Cᴏ̂ ʙɪᴇ̂́ᴛ đᴇ̂́ɴ ɢᴀᴍᴇsʜᴏᴡ ʜᴇ̣ɴ ʜᴏ̀ ᴋʜɪ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛʜᴀ̂ɴ ɢɪᴏ̛́ɪ ᴛʜɪᴇ̣̂ᴜ ᴠᴀ̀ ʜᴏᴀ̀ɴ ᴛᴏᴀ̀ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʟᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴋʜɪ ᴄʜɪᴀ sᴇ̉ ʏ́ ᴋɪᴇ̂́ɴ ɴʜᴜ̛ ᴠᴀ̣̂ʏ.

“Eᴍ ɢᴀ́ɪ ᴍɪ̀ɴʜ ɢɪᴏ̛́ɪ ᴛʜɪᴇ̣̂ᴜ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ, ᴍɪ̀ɴʜ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴄʜɪ̉ ɴɢʜɪ̃ đᴏ̛ɴ ɢɪᴀ̉ɴ đᴀ̂ʏ ᴄʜɪ̉ ʟᴀ̀ ɢᴀᴍᴇsʜᴏᴡ, ᴛʜᴀ̆́ɴɢ sᴇ̃ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄᴀ́ɪ đɪᴇ̣̂ɴ ᴛʜᴏᴀ̣ɪ, ᴠᴜɪ ɴᴜ̛̃ᴀ ᴛʜɪ̀ ᴛɪ̀ᴍ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʙᴀ̣ɴ ᴛʀᴀɪ. Mɪ̀ɴʜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ɴʜᴜ ᴄᴀ̂̀ᴜ ʜᴇ̣ɴ ʜᴏ̀ ɢɪ̀ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛᴀ̣ɪ. Cᴜ̛ ᴅᴀ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ ɴɢʜɪ̃ ᴍɪ̀ɴʜ ᴛʜᴇ̀ᴍ ᴋʜᴀ́ᴛ ʟᴀ̆́ᴍ ʜᴀʏ sᴀᴏ!”.

Đᴏᴀɴ Mɪɴʜ ᴋʜᴀ̆̉ɴɢ đɪ̣ɴʜ ᴄᴏ̂ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴅᴜ̀ɴɢ ᴄʜɪᴇ̂ᴜ ᴛʀᴏ̀ đᴇ̂̉ ɴᴏ̂̉ɪ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ

Nᴜ̛̃ ᴄʜɪ́ɴʜ sʜᴏᴡ ʜᴇ̣ɴ ʜᴏ̀ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴄʜɪᴀ sᴇ̉ ᴛʜᴇ̂ᴍ ᴠᴇ̂̀ ᴄᴀ́ᴄ ᴍᴏ̂́ɪ ᴛɪ̀ɴʜ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ đᴏ́. Hᴀ̂̀ᴜ ʜᴇ̂́ᴛ ᴄᴀ́ᴄ ʙᴀ̣ɴ ᴛʀᴀɪ ᴄᴜ̃ ᴄᴜ̉ᴀ Mɪɴʜ đᴇ̂̀ᴜ ʜᴀ̀ᴏ ᴘʜᴏ́ɴɢ, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄʜɪ ʟɪ ᴛʀᴏɴɢ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ʙᴀ̣ᴄ.

“Bᴀ̣ɴ ᴛʀᴀɪ ᴄᴜ̃ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɢɪᴀ̀ᴜ, ᴄʜɪ̉ ʟᴀ̀ᴍ ᴋɪɴʜ ᴅᴏᴀɴʜ ʙɪ̀ɴʜ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴛʜᴏ̂ɪ, ɴʜᴜ̛ɴɢ ʙᴀ̣ɴ đᴏ́ sᴀ̆̃ɴ sᴀ̀ɴɢ ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ᴄʜᴏ ᴍɪ̀ɴʜ 500 ɴɢʜɪ̀ɴ, 1 ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ đᴏ̂̀ɴɢ. Cᴜ̛ ᴅᴀ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ ɴɢʜɪ̃ ᴍɪ̀ɴʜ đᴏ̀ɪ ʟᴀ̂́ʏ đᴀ̣ɪ ɢɪᴀ. Nʜᴜ̛ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ, ᴍɪ̀ɴʜ ᴄʜɪ̉ đᴏ̀ɪ ʜᴏ̉ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄᴏ́ ᴋɪɴʜ ᴛᴇ̂́ ᴏ̂̉ɴ đɪ̣ɴʜ ᴍᴀ̀ ᴛʜᴏ̂ɪ”.

Cô gái muốn tìm bạn trai đổ tiền vào mình: Chỉ cần người yêu sẵn sàng chuyển khoản 500 nghìn, không cần đại gia - Ảnh 4.
Mɪɴʜ ʙɪ̣ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ ɢᴏ̣ɪ, ᴛɪɴ ɴʜᴀ̆́ɴ ǫᴜᴀ̂́ʏ ʀᴏ̂́ɪ, ʟᴀ̀ᴍ ᴘʜɪᴇ̂̀ɴ sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ɢᴀᴍᴇsʜᴏᴡ

Mɪɴʜ ᴄᴜ̃ɴɢ ɴᴏ́ɪ ᴛʜᴇ̂ᴍ, sᴀᴜ ᴄʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛʀɪ̀ɴʜ, ɴᴇ̂́ᴜ ᴄᴏ̂ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪ̀ᴍ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʙᴀ̣ɴ đᴏ̛̀ɪ ɴᴀ̀ᴏ ᴜ̛ɴɢ ʏ́ ɴʜᴜ̛ ᴛɪᴇ̂ᴜ ᴄʜɪ́, ᴄᴏ̂ sᴇ̃ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛᴜ̣ᴄ đᴏ̣̂ᴄ ᴛʜᴀ̂ɴ.

“Pʜᴀ̉ɪ ᴄʜᴏ̛̀ đᴏ̛̣ɪ ᴛʜᴏ̂ɪ, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʟᴇ̃ đɪ ɴᴀ̆ɴ ɴɪ̉ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛᴀ. Bᴏ̂́ ᴍᴇ̣ ᴍɪ̀ɴʜ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴄᴏ́ xᴇᴍ ᴄʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛʀɪ̀ɴʜ ᴠᴀ̀ ʙɪᴇ̂́ᴛ ʀᴏ̃ ᴛɪ́ɴʜ ᴍɪ̀ɴʜ ɴʜᴜ̛ ᴠᴀ̣̂ʏ, ɴᴇ̂ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ɴᴏ́ɪ ɢɪ̀. Cʜɪ̉ ᴋʜᴜʏᴇ̂ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɴᴇ̂ɴ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ, ᴄᴏ́ ᴛɪᴇ̂ᴜ ᴄʜɪ́ ʀᴏ̂̀ɪ ᴛʜɪ̀ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴠᴀ̣̂ʏ, đᴜ̛̀ɴɢ ᴄᴏ́ ᴄʜɪᴀ sᴇ̉ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴛʀᴜʏᴇ̂̀ɴ ʜɪ̀ɴʜ”.

Kᴇ̂́ᴛ ᴛʜᴜ́ᴄ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ ᴛʀᴏ̀ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ, ᴄᴏ̂ ɢᴀ́ɪ ᴛʀᴇ̉ ᴍᴏɴɢ ᴄᴏ̣̂ɴɢ đᴏ̂̀ɴɢ ᴍᴀ̣ɴɢ sᴇ̃ ᴄᴏ́ ᴄᴀ́ɪ ɴʜɪ̀ɴ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ ᴄʜɪ́ ʜᴏ̛ɴ ᴠᴀ̀ ᴍᴏɴɢ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ “ɴᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ” ᴠᴇ̂̀ sᴀᴜ sᴇ̃ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɢᴀ̣̆ᴘ ᴘʜᴀ̉ɪ ʜɪᴇ̣̂ᴜ ᴜ̛́ɴɢ ᴛɪᴇ̂ᴜ ᴄᴜ̛̣ᴄ ɴʜᴜ̛ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴏ̂.

“Mɪ̀ɴʜ ᴄʜɪ̉ ʟᴏ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴀɪ ɢɪᴏ̂́ɴɢ ɴʜᴜ̛ ᴍɪ̀ɴʜ sᴇ̃ ʙɪ̣ ᴛᴜ̛̣ ᴛɪ, ᴛʀᴀ̂̀ᴍ ᴄᴀ̉ᴍ ᴍᴀ̀ ᴛʜᴏ̂ɪ. Qᴜᴀ đᴀ̂ʏ ᴄᴜ̃ɴɢ ɢᴜ̛̉ɪ ʟᴏ̛̀ɪ xɪɴ ʟᴏ̂̃ɪ ʙᴀ̣ɴ ᴛʀᴀɪ đᴀ̃ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ɢʜᴇ́ᴘ đᴏ̂ɪ, ʜʏ ᴠᴏ̣ɴɢ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ʟᴏ̛̀ɪ ɴᴏ́ɪ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ sᴇ̃ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʟᴀ̀ᴍ ʙᴀ̣ɴ ᴛᴏ̂̉ɴ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ”.

Tʜᴇᴏ Pʜᴀ́ᴘ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ ᴠᴀ̀ Bᴀ̣ɴ đᴏ̣ᴄ

Related Articles

Back to top button